Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu (150 mg) - 60 szt.

Quetiapine

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%): 69.89 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Schizofrenia: leczenie schizofrenii. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe: leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego; leczenie epizodów ciężkiej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego; zapobieganie nawrotom epizodów maniakalnych lub depresyjnych u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, u których uzyskano reakcję na leczenie kwetiapiną. Depresja: leczenie epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z dużą depresją, jako terapia wspomagająca, jeśli skuteczność monoterapii przeciwdepresyjnej była mniej niż optymalna; przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa kwetiapiny.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dorośli. Leczenie schizofrenii i epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Lek należy podawać przynajmniej 1 h przed posiłkiem. Dawka dobowa rozpoczynająca terapię to 300 mg dnia 1. i 600 mg dnia 2. Zalecana dobowa dawka to 600 mg, jednak w klinicznie uzasadnionych przypadkach dawkę można zwiększyć do 800 mg na dobę. Dawkę należy dostosować, w zakresie dawek skutecznych od 400 mg do 800 mg na dobę, zależnie od skuteczności klinicznej i tolerancji pacjenta na leczenie. Nie ma konieczności zmiany dawkowania podczas terapii podtrzymującej w schizofrenii. Leczenie epizodów dużej depresji w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym. Lek należy stosować przed snem. Przez pierwsze 4 dni leczenia całkowite dawki dobowe wynoszą odpowiednio: 50 mg (1. dzień), 100 mg (2. dzień), 200 mg (3. dzień) i 300 mg (4. dzień). Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg. W badaniach klinicznych nie obserwowano dodatkowych korzyści ze stosowania leku w grupie przyjmującej dawki 600 mg w porównaniu z grupą przyjmującą 300 mg. W pojedynczych przypadkach korzystne jest stosowanie dawki 600 mg. Dawki większe niż 300 mg powinny być wprowadzane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. U niektórych pacjentów, w przypadku tolerancji, w badaniach klinicznych wykazano możliwość rozważenia zmniejszenia dawki do minimum 200 mg. Zapobieganie nawrotom w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym. Pacjenci, u których wystąpiła reakcja na leczenie preparatem w ostrym zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym, powinni kontynuować przyjmowanie leku w tej samej dawce przed snem, aby zapobiegać nawrotom epizodów maniakalnych, maniakalno-depresyjnych i depresyjnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Dawkę leku można dostosować w zależności od skuteczności klinicznej i tolerancji pacjenta, w zakresie dawek od 300 mg do 800 mg na dobę. Ważne jest, aby w terapii podtrzymującej stosować najmniejsze skuteczne dawki. Terapia wspomagająca w leczeniu ciężkiego epizodu depresyjnego w dużej depresji. Lek należy stosować przed snem. Dawka dobowa rozpoczynająca terapię wynosi 50 mg dnia 1. i 2. a 150 mg dnia 3. i 4. Działanie przeciwdepresyjne obserwowano po dawkach 150 i 300 mg na dobę podczas krótkotrwałych badań klinicznych w terapii wspomagającej (z amitryptyliną, bupropionem, cytalopramem, duloksetyną, escytalopramem, fluoksetyną, paroksetyną, sertraliną i wenlafaksyną) i po 50 mg na dobę w krótkotrwałych badaniach w monoterapii. Istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych po stosowaniu leku w większych dawkach. Dlatego lekarz powinien zapewnić stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, zaczynając leczenie od 50 mg na dobę. Decyzja zwiększenia dawki ze 150 do 300 mg na dobę powinna być podejmowana na podstawie indywidualnej oceny stanu pacjenta. Zmiana terapii z kwetiapiny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. W celu ułatwienia dawkowania pacjentom stosującym preparat z kwetiapiną o natychmiastowym uwalnianiu w dawkach podzielonych możliwa jest zmiana terapii na Kwetaplex XR, podając równoważność całkowitej dawki dobowej raz na dobę. Konieczne może być indywidualne dostosowanie dawki. Przerywanie leczenia. Zaleca się stopniowe odstawianie kwetiapiny przez okres co najmniej 1-2 tyg., aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Szczególne grupy pacjentów. Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w początkowym okresie terapii. Konieczne może być wolniejsze zwiększanie dawki i stosowanie mniejszej dawki dobowej, w porównaniu do dawek stosowanych u młodszych pacjentów. Średni klirens kwetiapiny w osoczu u pacjentów w podeszłym wieku był zmniejszony o 30-50% w porównaniu z wartościami występującymi u młodszych pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od dawki dobowej wynoszącej 50 mg. Następnie dawkę można zwiększyć o 50 mg na dobę do dawki skutecznej, zależnie od indywidualnej skuteczności klinicznej i tolerancji pacjenta na leczenie. U pacjentów w podeszłym wieku z ciężkimi epizodami depresyjnymi w zaburzeniach depresyjnych dawkowanie należy rozpoczynać od 50 mg na dobę w dniach od 1. do 3., zwiększając do 100 mg na dobę w dniu 4. i do 150 mg na dobę w dniu 8. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, zaczynając od 50 mg na dobę. Jeśli w oparciu o indywidualną ocenę stanu pacjenta trzeba zwiększyć dawkę do 300 mg na dobę, nie należy wprowadzać tego dawkowania przed 22. dniem leczenia. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów powyżej 65 lat z epizodami depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ze względu na brak danych uzasadniających stosowanie w tej grupie wiekowej. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby, szczególnie w początkowym okresie stosowania. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpocząć od dawki dobowej wynoszącej 50 mg. Dawkę można zwiększać o 50 mg na dobę, aż do dawki skutecznej, zależnie od indywidualnej skuteczności klinicznej i tolerancji pacjenta na leczenie. Sposób podania. Lek należy podawać raz na dobę, bez pokarmu. Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich dzielić, żuć ani kruszyć.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Alcreno tabl. powl.(100 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 22.47 zł 2020-08-31
Alcreno tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-08-31
Alcreno tabl. powl.(200 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-08-31
Alcreno tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-08-31
Alcreno tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-08-31
Alcreno tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-08-31
ApoTiapina tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 50.73 zł 2020-08-31
ApoTiapina tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 97.02 zł 2020-08-31
ApoTiapina tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 8.10 zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(150 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine  zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine  zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine  zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine  zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine  zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 21.11 zł 2020-02-07
Bonogren SR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 83.86 zł 2019-08-31
Bonogren SR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 123.30 zł 2019-08-31
Bonogren SR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 163.84 zł 2019-08-31
Bonogren tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 43.03 zł 2019-04-30
Bonogren tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 82.73 zł 2019-04-30
Bonogren tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 7.77 zł 2020-08-31
Bonogren tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 119.90 zł 2019-04-30
Etiagen tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 46.88 zł 2020-08-31
Etiagen tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 89.31 zł 2020-08-31
Etiagen tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 8.22 zł 2020-08-31
Etiagen XR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 45.41 zł 2020-08-31
Etiagen XR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 66.01 zł 2019-08-31
Etiagen XR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 86.13 zł 2019-08-31
Etiagen XR tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 12.71 zł 2020-08-31
Kefrenex tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 48.13 zł 2020-08-31
Kefrenex tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 91.80 zł 2020-08-31
Kefrenex tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-04-28
Kefrenex tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 133.51 zł 2020-08-31
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(150 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 69.86 zł 2020-08-31
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 91.65 zł 2020-08-31
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 133.29 zł 2020-02-14
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 174.90 zł 2020-02-14
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 25.27 zł 2020-08-31
Ketilept tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 49.26 zł 2020-08-31
Ketilept tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 92.93 zł 2020-08-31
Ketilept tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 8.13 zł 2020-08-31
Ketilept tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 134.88 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(100 mg) - 100 szt. tabl. powl. Quetiapine 79.14 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(100 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 25.65 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 50.06 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(200 mg) - 100 szt. tabl. powl. Quetiapine 151.18 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(200 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 48.13 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 93.50 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(25 mg) - 10 szt. tabl. powl. Quetiapine 13.23 zł 2019-06-21
Ketipinor tabl. powl.(25 mg) - 100 szt. tabl. powl. Quetiapine 25.89 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 132.38 zł 2019-06-21
Ketrel tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 51.53 zł 2020-08-31
Ketrel tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 98.60 zł 2020-08-31
Ketrel tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 8.22 zł 2020-08-31
Kvelux SR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 90.90 zł 2020-08-31
Kvelux SR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 132.15 zł 2019-04-30
Kvelux SR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 173.35 zł 2019-04-30
Kvelux SR tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 13.28 zł 2020-08-31
Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(150 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 69.81 zł 2020-08-31
Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 91.57 zł 2020-08-31
Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 133.18 zł 2019-05-10
Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 166.11 zł 2019-05-10
Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 25.07 zł 2020-08-31
Kventiax tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 49.54 zł 2020-08-31
Kventiax tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 94.64 zł 2020-08-31
Kventiax tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 7.53 zł 2020-08-31
Kventiax tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 135.21 zł 2020-08-31
Kwetaplex tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 51.53 zł 2020-08-31
Kwetaplex tabl. powl.(150 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 75.08 zł 2020-08-31
Kwetaplex tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 98.60 zł 2020-08-31
Kwetaplex tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 8.22 zł 2020-08-31
Kwetaplex tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 143.72 zł 2020-08-31
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu(150 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 69.89 zł 2020-08-31
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 91.80 zł 2020-08-31
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 133.51 zł 2020-08-31
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 175.18 zł 2020-07-10
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 13.28 zł 2020-08-31
Pinexet tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 50.39 zł 2020-08-31
Pinexet tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 95.19 zł 2020-08-31
Pinexet tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 7.87 zł 2020-08-31
Pinexet tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 138.15 zł 2020-08-31
Quetiapin NeuroPharma tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 50.28 zł 2020-08-31
Quetiapin NeuroPharma tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 96.11 zł 2020-08-31
Quetiapin NeuroPharma tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 7.36 zł 2020-08-31
Quetiapin NeuroPharma tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 139.98 zł 2020-08-31
Setinin tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 47.56 zł 2020-08-31
Setinin tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 90.67 zł 2020-08-31
Setinin tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 13.46 zł 2019-03-29
Setinin tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 131.24 zł 2019-04-30
Symquel XR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 87.26 zł 2020-07-24
Symquel XR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 126.71 zł 2020-07-24
Symquel XR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 166.11 zł 2020-07-24
Symquel XR tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 24.17 zł 2020-08-31

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.