Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Concerta tabl. o przedł. uwalnianiu (36 mg) - 30 szt.

Methylphenidate hydrochloride

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%): 86.24 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Lek jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku 6 lat i starszych oraz osób dorosłych jako część kompleksowego programu leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) w przypadkach, kiedy inne sposoby postępowania terapeutycznego nie są wystarczająco skuteczne. Leczenie musi być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu ADHD, takiego jak specjalista pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży lub psychiatra osób dorosłych. Szczególne uwarunkowania diagnostyczne ADHD u dzieci. Rozpoznanie powinno być zgodne z aktualnymi kryteriami DSM lub wytycznymi ICD i opierać się na kompleksowym wywiadzie i szczegółowym badaniu. Rozpoznanie powinno być potwierdzone przez dodatkową osobę i nie może opierać się wyłącznie na jednym lub kilku objawach. Nie jest znany żaden swoisty czynnik odpowiedzialny za etiologię ADHD. Nie ma też pojedynczego testu potwierdzającego rozpoznanie ADHD. Właściwe rozpoznanie wymaga zastosowania zarówno medycznych, jak i innych specjalistycznych kryteriów diagnostycznych, takich jak: psychologiczne, edukacyjne oraz społeczne. Pełen kompleksowy program leczenia typowo składa się z działań psychologicznych, edukacyjnych i społecznych, jak również z farmakoterapii. Ma on na celu stabilizowanie stanu dzieci z zespołem zaburzeń zachowania, który charakteryzować się może następującymi objawami: przewlekłą niemożnością skupiania uwagi przez dłuższy czas, rozproszeniem uwagi, niestabilnością emocjonalną, impulsywnością, umiarkowaną do ciężkiej nadaktywnością, niewielkimi objawami neurologicznymi oraz nieprawidłowym zapisem EEG. Zdolność uczenia się może być zaburzona lub nie. Leczenie metylofenidatem nie jest wskazane u wszystkich dzieci z ADHD, a decyzja o jego zastosowaniu musi zostać podjęta na podstawie bardzo dokładnej oceny stopnia ciężkości i przewlekłości objawów u dziecka w stosunku do jego wieku. Zasadnicze znaczenie ma właściwe działanie edukacyjne, zwykle niezbędna jest również interwencja psychospołeczna. Kiedy te środki naprawcze okażą się nieskuteczne, decyzję o zastosowaniu leków stymulujących można podjąć na podstawie szczegółowej oceny ciężkości objawów u dziecka. Stosowanie metylofenidatu powinno odbywać się zawsze zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami oraz z wytycznymi dotyczącymi rozpoznania oraz przepisywania leku. Szczególne uwarunkowania diagnostyczne ADHD u osób dorosłych. Rozpoznanie powinno być stawiane zgodnie z aktualnymi kryteriami DSM lub wytycznymi ICD i powinno opierać się na pełnym wywiadzie i ocenie pacjenta. Nieznana jest specyficzna etiologia tego zespołu i nie ma jednego testu diagnostycznego. U osób dorosłych z ADHD występują wzorce objawów, charakteryzujące się niepokojem, niecierpliwością i brakiem koncentracji. Objawy, takie jak nadpobudliwość, zwykle słabną wraz z wiekiem, prawdopodobnie z powodu adaptacji, rozwoju neurologicznego i samoleczenia. Zaburzenia koncentracji są bardziej wyraźne i mają większy wpływ na osoby dorosłe z ADHD. Rozpoznanie u osób dorosłych powinno obejmować ustrukturyzowany wywiad z pacjentem w celu określenia aktualnych objawów. Warunkiem jest stwierdzenie występowania ADHD w dzieciństwie, które należy ustalić retrospektywnie (na podstawie dokumentacji pacjenta lub, jeśli nie jest ona dostępna, na podstawie odpowiednich i ustrukturyzowanych narzędzi/wywiadów). Wskazane jest potwierdzenie rozpoznania przez osoby trzecie i nie należy rozpoczynać leczenia, gdy weryfikacja objawów ADHD w dzieciństwie jest niepewna. Diagnoza nie może być stawiana wyłącznie na podstawie obecności jednego lub kilku objawów. Podstawą decyzji o zastosowaniu leku stymulującego u osób dorosłych musi być bardzo dokładna ocena, a rozpoznanie powinno obejmować umiarkowane lub ciężkie upośledzenie funkcjonowania w co najmniej dwóch sytuacjach (np. funkcjonowanie społeczne, akademickie i (lub) zawodowe), wpływające na kilka aspektów życia danej osoby.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Leczenie musi być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu ADHD, takiego jak specjalista pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży lub psychiatra osób dorosłych. Badanie przed rozpoczęciem leczenia. U osób dorosłych rozpoczynających stosowanie leku oraz jeśli wymagają tego zalecenia obowiązujące w danym kraju, przed rozpoczęciem leczenia konieczna jest konsultacja kardiologa w celu sprawdzenia, czy nie występują przeciwwskazania ze strony układu sercowo-naczyniowego. Przed przepisaniem leku należy koniecznie przeprowadzić początkową ocenę układu sercowo-naczyniowego pacjenta, z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości akcji serca. Kompletna dokumentacja pacjenta powinna zawierać informacje o stosowanych jednocześnie lekach, wcześniejszych i obecnie współistniejących zaburzeniach fizycznych i psychicznych, przypadkach występowania w rodzinie nagłej śmierci sercowej i (lub) niewyjaśnionych przypadkach śmierci oraz dokładne zapisy na karcie rozwoju, zmierzonego przed leczeniem, wzrostu i masy ciała. Monitorowanie stanu pacjenta w czasie trwania leczenia. Należy stale monitorować rozwój, stan psychiczny oraz stan układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Ciśnienie tętnicze krwi oraz częstość akcji serca powinny być zapisywane na siatce centylowej po każdej modyfikacji dawki, a następnie przynajmniej co 6 mies. Wzrost, masa ciała i apetyt u dzieci powinny być zapisywane przynajmniej raz na 6 mies. w prowadzonej karcie rozwoju. U osób dorosłych należy regularnie zapisywać masę ciała. Wystąpienie de novo lub nasilenie wcześniejszych zaburzeń psychicznych powinno być sprawdzane podczas każdej modyfikacji dawki oraz przynajmniej co 6 mies. i w trakcie każdej wizyty. Pacjentów należy obserwować, czy nie pozorują przyjmowania, czy nie używają metylofenidatu niewłaściwie lub czy go nie nadużywają. Dostosowanie dawki. Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas zwiększania dawki na początku leczenia metylofenidatem. Zwiększanie dawki należy rozpocząć od możliwie najmniejszej dawki. Mogą być dostępne inne moce leku oraz inne preparaty zawierające metylofenidat. Dawka może być zwiększana o 18 mg. Ogólnym zaleceniem jest dostosowywanie dawki w około tygodniowych odstępach. Maksymalna dawka dobowa u dzieci wynosi 54 mg. Maksymalna dawka dobowa u osób dorosłych wynosi 72 mg. Dzieci niestosujące wcześniej metylofenidatu. Stosowanie leku może nie być wskazane u wszystkich dzieci z zespołem ADHD. Mniejsze dawki krótko działających postaci metylofenidatu można uznać za wystarczające w leczeniu dzieci niestosujących wcześniej metylofenidatu. Konieczne jest ostrożne dostosowanie dawki przez lekarza prowadzącego, aby uniknąć niepotrzebnego stosowania dużych dawek metylofenidatu. Zalecana dawka początkowa dla dzieci, które nie przyjmują obecnie metylofenidatu lub dla dzieci, które przyjmują leki pobudzające inne niż metylofenidat, wynosi 18 mg raz na dobę. Dorośli niestosujący wcześniej metylofenidatu. Lek może nie być wskazany u wszystkich osób dorosłych z zespołem ADHD. Mniejsze dawki krótko działających postaci metylofenidatu można uznać za wystarczające w leczeniu osób dorosłych niestosujących wcześniej metylofenidatu. Konieczne jest ostrożne dostosowanie dawki przez lekarza prowadzącego, aby uniknąć niepotrzebnego stosowania dużych dawek metylofenidatu. Zalecana dawka początkowa dla osób dorosłych, które nie przyjmują obecnie metylofenidatu lub dla osób dorosłych, które przyjmują leki pobudzające inne niż metylofenidat, wynosi 18 mg raz na dobę. Pacjenci obecnie przyjmujący metylofenidat. Zalecana dawka początkowa leku dla pacjentów obecnie przyjmujących metylofenidat 3 razy na dobę, w dobowej dawce 15-60 mg metylofenidatu: poprzednio stosowana dawka dobowa chlorowodorku metylofenidatu - 5 mg 3 razy/dobę - zalecana dawka leku Concerta: 18 mg raz/dobę; poprzednio stosowana dawka dobowa chlorowodorku metylofenidatu - 10 mg 3 razy/dobę - zalecana dawka leku Concerta: 36 mg raz/dobę; poprzednio stosowana dawka dobowa chlorowodorku metylofenidatu - 15 mg 3 razy/dobę - zalecana dawka leku Concerta: 54 mg raz/dobę; poprzednio stosowana dawka dobowa chlorowodorku metylofenidatu - 20 mg 3 razy/dobę - zalecana dawka leku Concerta: 72 mg raz/dobę. Jeżeli przez miesiąc stosowania leku w odpowiednio dostosowanej dawce nie obserwuje się poprawy, należy lek odstawić. Leczenie długotrwałe (ponad 12 miesięcy). Bezpieczeństwo i skuteczność długotrwałego stosowania metylofenidatu nie zostało systematycznie ocenione w kontrolowanych badaniach klinicznych. Leczenie metylofenidatem nie powinno być bezterminowe, nie ma takiej potrzeby. Zwykle można przerwać leczenie metylofenidatem podczas lub po zakończeniu okresu dojrzewania u dzieci i młodzieży. Lekarz, który zdecyduje się na podawanie metylofenidatu u pacjentów z ADHD przez dłuższy czas (ponad 12 miesięcy), powinien okresowo weryfikować przydatność długotrwałego stosowania leku u poszczególnych pacjentów, podejmując próby przerwania leczenia, aby określić funkcjonowanie pacjenta bez farmakoterapii. Zaleca się, aby metylofenidat był odstawiany co najmniej raz w ciągu roku (u dzieci, najlepiej w czasie wakacji szkolnych), aby ocenić stan pacjenta. Poprawa może utrzymywać się zarówno podczas okresowego, jak i trwałego odstawienia leku. Zmniejszenie dawki i zaprzestanie podawania leku. Leczenie należy przerwać jeśli nie stwierdza się zmniejszenia objawów po miesiącu od odpowiedniego dostosowania dawkowania. Dawkę należy zmniejszyć lub przerwać leczenie w przypadku paradoksalnego nasilenia objawów lub wystąpienia innych ciężkich działań niepożądanych. Szczególne grupy pacjentów. Nie należy stosować metylofenidatu u pacjentów w wieku podeszłym. Bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały ocenione w tej grupie wiekowej. Nie badano stosowania leku w ADHD u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Metylofenidat nie był badany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie należy stosować metylofenidatu u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały ocenione w tej grupie wiekowej. Sposób podania. Podawać raz na dobę, rano, niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem. Tabletki nie wolno żuć, dzielić ani kruszyć. Lek jest umieszczony wewnątrz niewchłanialnej otoczki, zaprojektowanej w taki sposób, aby uwalniać lek z kontrolowaną szybkością. Otoczka tabletki zostaje wydalona z organizmu. Pacjenci nie powinni się niepokoić, jeżeli sporadycznie zauważą w kale przedmiot przypominający tabletkę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Atenza tabl. o przedł. uwalnianiu(18 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 49.38 zł 2024-03-31
Atenza tabl. o przedł. uwalnianiu(27 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 76.37 zł 2024-03-31
Atenza tabl. o przedł. uwalnianiu(36 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 100.31 zł 2024-03-31
Atenza tabl. o przedł. uwalnianiu(54 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 152.76 zł 2024-03-31
Concerta tabl. o przedł. uwalnianiu(18 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 47.99 zł 2023-12-31
Concerta tabl. o przedł. uwalnianiu(36 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 86.24 zł 2023-12-31
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(10 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 40.30 zł 2023-12-31
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(10 mg) - 50 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 111.79 zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(20 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 77.71 zł 2023-12-31
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(20 mg) - 50 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 235.01 zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(30 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 94.13 zł 2023-12-31
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(30 mg) - 50 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 204.11 zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(40 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 121.77 zł 2023-12-31
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(40 mg) - 50 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 277.25 zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(5 mg) - 20 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride  zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(5 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 51.38 zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(5 mg) - 50 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride  zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(10 mg) - 100 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride  zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(10 mg) - 20 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride  zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 27.71 zł 2023-12-31
Medikinet tabl.(10 mg) - 50 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 62.79 zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(20 mg) - 30 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 38.78 zł 2023-12-31
Medikinet tabl.(20 mg) - 50 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride  zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(5 mg) - 20 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 10.99 zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 14.88 zł 2023-12-31
Medikinet tabl.(5 mg) - 50 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 31.40 zł 2023-10-03
Symkinet MR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(10 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 30.99 zł 2024-03-31
Symkinet MR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(20 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 60.99 zł 2024-03-31
Symkinet MR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(30 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 80.99 zł 2024-03-31
Symkinet MR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(40 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 109.99 zł 2024-03-31

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.