Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Medikinet tabl. (10 mg) - 100 szt.

Methylphenidate hydrochloride

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%):  zł przykładowa recepta

Wskazania do stosowania:

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek jest wskazany do stosowania u dzieci ≥6 lat (tabl. i kaps. o zmodyf. uwalnianiu) oraz dorosłych (kaps. o zmodyf. uwalnianiu) jako część całościowego programu leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) w przypadkach, kiedy inne środki zaradcze nie są wystarczające. Leczenie musi być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza specjalizującego się w leczeniu ADHD, takiego jak specjalista pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży lub psychiatra. Specjalne uwagi dotyczące rozpoznawania ADHD u dzieci. Rozpoznanie powinno być zgodne z aktualnymi kryteriami DSM lub wytycznymi ICD-10 i powinno opierać się na pełnym wywiadzie i ocenie stanu pacjenta. Rozpoznanie nie może opierać się jedynie na stwierdzeniu obecności jednego lub kilku objawów. Swoista etiologia tego zespołu chorobowego nie jest znana. Nie ma także pojedynczego testu diagnostycznego, który pozwalałby na postawienie rozpoznania ADHD. Właściwy proces diagnostyczny wymaga zastosowania zarówno medycznych, jak i innych specjalistycznych kryteriów diagnostycznych: psychologicznych, edukacyjnych i społecznych. Całościowy program leczenia obejmuje zwykle działania psychologiczne, edukacyjne i społeczne, a także farmakoterapię. Jego celem jest uzyskanie stabilizacji u dzieci z zespołem zaburzeń zachowania, który cechuje przewlekła niezdolność do skupienia uwagi na dłuższy czas, skłonność do rozproszenia uwagi, niestabilność emocjonalna, impulsywność, umiarkowana do ciężkiej nadaktywność, drobne objawy neurologiczne oraz nieprawidłowości w zapisie EEG. Mogą występować zaburzenia uczenia się, ale też mogą być one nieobecne. Nie u wszystkich dzieci z ADHD wskazane jest leczenie metylofenidatem, a decyzja o zastosowaniu tego leku musi być oparta na bardzo dogłębnej ocenie stopnia ciężkości i przewlekłości występujących u dziecka objawów z uwzględnieniem jego wieku. Zasadnicze znaczenie ma właściwe zastosowanie środków edukacyjnych. Zwykle konieczna jest także interwencja psychospołeczna. Dopiero gdy takie środki naprawcze okażą się niewystarczające, można na podstawie rygorystycznej oceny ciężkości występujących u dziecka objawów podjąć decyzję o przepisaniu leków pobudzających. Stosowanie metylofenidatu powinno odbywać się zawsze zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami i z wytycznymi dotyczącymi rozpoznania oraz przepisywania leku. Specjalne uwagi dotyczące rozpoznawania ADHD u osób dorosłych. Rozpoznanie powinno być zgodne z kryteriami DSM lub wytycznymi ICD i powinno opierać się na pełnym wywiadzie i ocenie stanu pacjenta. Nie jest znana specyficzna etiologia tego zespołu, nie ma też pojedynczego testu diagnostycznego, który pozwalałby na postawienie rozpoznania ADHD. U osób dorosłych z ADHD występują wzory objawów charakteryzujące się niepokojem, niecierpliwością i brakiem uwagi. Takie objawy jak nadpobudliwość mają tendencję do zmniejszania się wraz z wiekiem, prawdopodobnie z powodu dostosowania, neurorozwoju i samoleczenia. Bardziej widoczne są natomiast objawy związane z nieuwagą (brakiem uwagi) i mają większy wpływ na osoby dorosłe z ADHD. Rozpoznanie u osób dorosłych powinno obejmować szczegółowy wywiad z pacjentem w celu ustalenia aktualnych objawów. Do postawienia takiego rozpoznania wymagane jest uprzednie występowanie u pacjenta dziecięcego ADHD, co należy ustalić retrospektywnie (analizując akta pacjenta lub w razie ich braku, za pomocą odpowiednich i zorganizowanych instrumentów/wywiadów). Wskazane jest potwierdzenie danych przez osobę trzecią. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem, jeśli weryfikacja objawów dziecięcego ADHD jest niepewna. Występowanie jednego lub kilku objawów nie wystarczy do rozpoznania ADHD. Decyzja o zastosowaniu leku pobudzającego u osób dorosłych musi być oparta na bardzo dokładnej ocenie, a rozpoznanie może zostać postawione, jeśli występuje umiarkowane lub ciężkie upośledzenie funkcjonowania w co najmniej 2 obszarach (np. funkcjonowanie społeczne, związane z nauką i (lub) zawodowe) wpływające na kilka aspektów życia danej osoby.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Leczenie musi być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza specjalizującego się w leczeniu ADHD, takiego jak specjalista pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży lub psychiatra. Badanie przesiewowe przed rozpoczęciem leczenia. Przed przepisaniem leku konieczne jest przeprowadzenie wyjściowej oceny układu krążenia pacjenta, włącznie z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi i tętna. Całościowy wywiad powinien obejmować informacje o stosowanych jednocześnie lekach, wcześniejszych i obecnie współistniejących zaburzeniach lub objawach fizycznych i psychicznych, występujących w rodzinie przypadkach nagłej śmierci z przyczyn kardiologicznych lub niewyjaśnionych, oraz dokładne pomiary wzrostu i masy ciała w okresie przed włączeniem leczenia, dokonane na wykresach wzrostu. W przypadku osób dorosłych należy dokonać tylko pomiaru masy ciała. Monitorowanie stanu pacjenta w czasie trwania leczenia. W sposób ciągły należy monitorować wzrost (dzieci), masę ciała, stan psychiczny i status krążeniowy pacjenta. Ciśnienie tętnicze krwi i tętno należy zapisywać na siatce centylowej po każdej modyfikacji dawki, a następnie nie rzadziej niż co 6 mies. Wzrost (dzieci), masę ciała i poziom łaknienia należy rejestrować nie rzadziej niż co 6 mies. i analizować w odniesieniu do wykresu wzrostu. Pojawianie się zaburzeń psychicznych de novo lub nasilanie się wcześniej występujących zaburzeń psychicznych należy badać po każdej modyfikacji dawki, a następnie nie rzadziej niż co 6 mies. i przy okazji każdej wizyty. Należy zapewnić kontrolę nad pacjentami pod kątem ryzyka pozorowanego przyjmowania, niewłaściwego używania lub nadużywania metylofenidatu. Dzieci. Na początku leczenia metylofenidatem konieczne jest ostrożne, stopniowe zwiększanie dawki. Dostosowywanie dawki należy zacząć od najmniejszej możliwej dawki. Efekt działania jest widoczny w ciągu godziny od przyjęcia, jeśli dawka jest odpowiednio duża. Zwykle stosuje się w tym celu lek w postaci o natychmiastowym uwalnianiu podawany w dawkach podzielonych. Zalecana dobowa dawka początkowa wynosi 5 mg raz lub 2 razy na dobę (np. podczas śniadania i obiadu), zwiększana w razie konieczności co tydzień o 5 do 10 mg na dobę, w zależności od obserwowanej tolerancji i stopnia skuteczności. Nie zaleca się stosowania dawki większej niż 60 mg na dobę. Całkowita dawka dobowa powinna być podawana w dawkach podzielonych (zwykle 2-3). Można też rozpocząć leczenie od zastosowania kaps. o zmodyf. uwalnianiu 10 mg raz na dobę zamiast chlorowodorku metylofenidatu o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 5 mg podawanego 2 razy na dobę, jeśli lekarz prowadzący stwierdzi, że odpowiednie jest dawkowanie 2 razy na dobę już od początku leczenia, a podawanie leku 2 razy na dobę jest niewykonalne. Dzieci nie powinny przyjmować kaps. o zmodyf. uwalnianiu zbyt późno rano, ponieważ może to powodować zaburzenia snu. Kaps. o zmodyf. uwalnianiu zawierają składnik o natychmiastowym uwalnianiu (50% dawki) oraz składnik o uwalnianiu zmodyfikowanym (50% dawki). Dzięki temu kaps. o zmodyf. uwalnianiu 10 mg dostarczają natychmiast 5 mg chlorowodorku metylofenidatu oraz stopniowo uwalniają kolejne 5 mg. Składnik o wydłużonym uwalnianiu z każdej dawki podtrzymuje odpowiedź terapeutyczną do popołudnia, bez konieczności zastosowania dawki południowej. Został on opracowany w taki sposób, aby zapewniać terapeutyczne stężenie substancji czynnej w osoczu przez okres w przybliżeniu 8 h, co odpowiada raczej okresowi pobytu w szkole niż całej dobie. Na przykład kaps. o zmodyf. uwalnianiu 20 mg są przeznaczone do zastąpienia 10 mg chlorowodorku metylofenidatu o natychmiastowym uwalnianiu przyjmowanego ze śniadaniem oraz 10 mg w porze obiadu. U pacjentów stosujących postać leku o natychmiastowym uwalnianiu można zmienić go na kaps. o zmodyf. uwalnianiu o równoważnej w miligramach dawce dobowej. W leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej/ADHD należy tak wybrać czas podania leku, aby najlepszy efekt działania uzyskać wtedy, kiedy jest najbardziej pożądany dla zniwelowania problemów w szkole i problemów z zachowaniami społecznymi. Ostatnia dawka nie powinna być przyjmowana w ciągu 4 h przed snem, w celu uniknięcia problemów z zasypianiem. Jednak, jeśli działanie leku ustępuje zbyt wcześnie wieczorem, mogą pojawić się ponownie problemy z zachowaniem lub problemy z pójściem spać. Mała dawka (5 mg) leku w postaci o natychmiastowym uwalnianiu podana wieczorem może rozwiązać te problemy; powinno się rozpatrzyć za i przeciw stosowania małej dawki stosowanej wieczorem w stosunku do problemów z zasypianiem. Nie powinno się kontynuować stosowania kaps. o zmodyf. uwalnianiu, jeśli jest konieczne podawanie dodatkowej późnej dawki metylofenidatu o natychmiastowym uwalnianiu, chyba że wiadomo, iż taka sama dodatkowa dawka była także konieczna w przypadku stosowania standardowego schematu leczenia postacią o natychmiastowym uwalnianiu przy równoważnej dawce przyjmowanej w porze śniadania/obiadu. Należy zastosować schemat leczenia zapewniający satysfakcjonującą kontrolę objawów z zastosowaniem najmniejszej możliwej dawki dobowej. Maksymalna dawka dobowa chlorowodorku metylofenidatu wynosi 60 mg. Dorośli. Należy zastosować schemat leczenia zapewniający satysfakcjonującą kontrolę objawów z zastosowaniem najmniejszej całkowitej dawki dobowej. Efekt działania jest widoczny w ciągu godziny od przyjęcia, jeśli dawka jest odpowiednio duża. Kontynuacja leczenia metylofenidatem. Osoby dorosłe, u których leczenie preparatem Medikinet CR w dzieciństwie i (lub) w okresie dojrzewania przynosiło wyraźne korzyści, mogą kontynuować leczenie tym preparatem po osiągnięciu wieku dorosłego, początkowo w takiej samej dawce dobowej (mg/dobę). Konieczne jest regularne kontrolowanie, czy - zależnie od skuteczności i tolerancji leku - nie jest potrzebne dostosowanie dawkowania. Dorośli nieleczeni uprzednio preparatem Medikinet CR. Każde leczenie metylofenidatem wymaga indywidualnego dostosowania dawki na podstawie skuteczności i tolerancji, ponieważ indywidualna odpowiedź może się znacznie różnić. Dostosowywanie dawki należy rozpocząć od możliwie najniższej dawki. Zalecana dawka początkowa kaps. o zmodyf. uwalnianiu wynosi 10 mg na dobę i może być zwiększana w razie konieczności co tydzień o 10 mg na dobę, w zależności od obserwowanej tolerancji i stopnia skuteczności. Całkowitą dawkę dobową należy podawać w dwóch dawkach podzielonych, rano i w południe. Celem indywidualnego dostosowywania dawki powinno być ustalenie najmniejszej dawki dobowej zapewniającej satysfakcjonującą kontrolę objawów. W porównaniu do dzieci i młodzieży pacjenci dorośli mogą wymagać większej dawki dobowej w zależności od masy ciała pacjenta. Maksymalna dawka dobowa zależy od masy ciała pacjenta i nie może przekraczać 1 mg/kg mc. Niezależnie od masy ciała nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 80 mg chlorowodorku metylofenidatu. Leczenie długotrwałe (>trwające ponad 12 mies.). Bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania metylofenidatu nie oceniano systematycznie w kontrolowanych badaniach klinicznych. Leczenie metylofenidatem nie powinno i nie musi być bezterminowe. Leczenie metylofenidatem, w przypadku stosowania u dzieci z ADHD, można zwykle przerwać w czasie pokwitania lub po jego zakończeniu. Lekarz, który zdecyduje się na podawanie metylofenidatu przez dłuższy czas (>12 mies.) powinien okresowo weryfikować przydatność długotrwałego stosowania metylofenidatu u danego pacjenta, podejmując próby jego odstawienia, aby określić, jak pacjent funkcjonuje bez farmakoterapii. Zaleca się odstawienie metylofenidatu co najmniej raz w roku (u dzieci najlepiej w okresie wakacji), w celu dokonania oceny stanu pacjenta. Uzyskana poprawa może utrzymać się po okresowym lub trwałym odstawieniu leku. Zmniejszenie dawki i odstawienie. Jeśli po odpowiednim dostosowaniu dawki objawy choroby nie ulegną poprawie w okresie jednego miesiąca, leczenie musi zostać przerwane. W razie paradoksalnego zaostrzenia objawów lub wystąpienia innych poważnych działań niepożądanych, dawkę należy zmniejszyć lub przerwać leczenie. Szczególne grupy pacjentów. Metylofenidat nie powinien być stosowany u dzieci <6 lat oraz u pacjentów w podeszłym wieku - nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności leku w tych grupach wiekowych. Lek nie był badany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zaburzeniami czynności nerek - należy zachować ostrożność u tych pacjentów. Sposób podania. Tabletki. Połykać w całości lub podzielone na połowy, z niewielką ilością płynu, w trakcie posiłków lub po nich. Zaleca się przyjmowanie tabletek w standaryzowany sposób w stosunku do ustalonej pory posiłków, tj. dawki powinny być podawane w tym samym czasie względem pór posiłków każdego dnia, najlepiej z posiłkiem lub natychmiast po nim. Kaps. o zmodyf. uwalnianiu. Przyjmować z posiłkiem lub po posiłku, aby uzyskać wystarczająco długi czas działania i uniknąć gwałtownych wzrostów stężenia substancji czynnej w osoczu. Chlorowodorek metylofenidatu jest wchłaniany z kaps. o zmodyf. uwalnianiu znacznie szybciej, gdy lek jest przyjmowany na czczo. W takim przypadku uwalnianie substancji czynnej może nie być wystarczająco przedłużone, dlatego kaps. o zmodyf. uwalnianiu nie należy przyjmować bez posiłku. Kapsułki można połykać w całości, popijając płynem. Można też kapsułkę otworzyć, jej zawartość wysypać do niewielkiej ilości (łyżka stołowa) tartego jabłka lub jogurtu i niezwłocznie podać; tak przygotowanego produktu nie wolno przechowywać w celu późniejszego podania. Peletki wysypane na tarte jabłko lub jogurt należy popić płynem, np. wodą. Kapsułek ani ich zawartości nie wolno rozgniatać ani żuć. Dzieci - kaps. o zmodyf. uwalnianiu należy podawać w godzinach porannych, w trakcie śniadania lub po nim. Dorośli - kaps. o zmodyf. uwalnianiu należy podawać w godzinach porannych i w porze obiadowej, w trakcie posiłku lub po posiłku.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Atenza tabl. o przedł. uwalnianiu(18 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 49.38 zł 2024-03-31
Atenza tabl. o przedł. uwalnianiu(27 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 76.37 zł 2024-03-31
Atenza tabl. o przedł. uwalnianiu(36 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 100.31 zł 2024-03-31
Atenza tabl. o przedł. uwalnianiu(54 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 152.76 zł 2024-03-31
Concerta tabl. o przedł. uwalnianiu(18 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 47.99 zł 2023-12-31
Concerta tabl. o przedł. uwalnianiu(36 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Methylphenidate hydrochloride 86.24 zł 2023-12-31
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(10 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 40.30 zł 2023-12-31
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(10 mg) - 50 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 111.79 zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(20 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 77.71 zł 2023-12-31
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(20 mg) - 50 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 235.01 zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(30 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 94.13 zł 2023-12-31
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(30 mg) - 50 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 204.11 zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(40 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 121.77 zł 2023-12-31
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(40 mg) - 50 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 277.25 zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(5 mg) - 20 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride  zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(5 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 51.38 zł 2023-10-03
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(5 mg) - 50 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride  zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(10 mg) - 100 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride  zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(10 mg) - 20 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride  zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 27.71 zł 2023-12-31
Medikinet tabl.(10 mg) - 50 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 62.79 zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(20 mg) - 30 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 38.78 zł 2023-12-31
Medikinet tabl.(20 mg) - 50 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride  zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(5 mg) - 20 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 10.99 zł 2023-10-03
Medikinet tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 14.88 zł 2023-12-31
Medikinet tabl.(5 mg) - 50 szt. tabl. Methylphenidate hydrochloride 31.40 zł 2023-10-03
Symkinet MR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(10 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 30.99 zł 2024-03-31
Symkinet MR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(20 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 60.99 zł 2024-03-31
Symkinet MR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(30 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 80.99 zł 2024-03-31
Symkinet MR kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(40 mg) - 30 szt. kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde Methylphenidate hydrochloride 109.99 zł 2024-03-31

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.